Dansk


PAA 5

Type
Flydende surt desinfektionsmiddel på pereddikesyrebasis.

Anvendelsesområde
PAA 5 anvendes til desinfektion af overflader og udstyr indenfor fødevareindustri, landbruget samt transportsektoren.

Brugsanvisning
Rengøring:
En effektiv desinfektion forudsætter grundig forudgående rengøring, dvs at al synlig snavs skal fjernes før desinfektion. Til rengøring anbefales f.eks. FARM CLEANER.

Efter rengøring skylles eller højtryksrenses med rent vand.

Desinfektion
Se også nedenstående tabel.

Den generelle virkningstid er normalt 5-15 minutter, typisk den tid væsken er om at tørre ind. Forbrug: 0,3-0,4 l/m2. I stalde med dyr bør der ikke bruges højtryksrenser pga. risiko for smittespredning. Efter desinfektion skal alle overflader, der kommer i kontakt med fødevarer, afskylles med rent drikkevand.

Godkendelse:
Desinfektionsmiddel godkendt af Fødevarestyrelsen under j.nr.: FA4800-318/01 til desinfektion i fødevareindustrien. Kun til erhvervsmæssig brug.

Opbevaring:
Opbevares i tætlukket originalemballage på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Oxiderende materiale. Holdes adskilt fra brandfarligt og brændbart materiale. Opbevares adskilt fra: Klor og Baser. Opbevaringstemp.: -15°C til 25°C.

Miljøforhold:
Dette produkt skal ikke klassificeres for miljøvirkninger. Store mængder af produktet kan påvirke surhedsgraden (pH-værdien) i vandmiljøetmed risiko for skadevirkninger for vandorganismer. Produktet forventes at være biologisk nedbrydeligt. Produktet er vandopløseligt og kan spredes i vandmiljøet.

Bortskaffelse:
Må ikke tømmes i kloakafløb; materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Emballagen må ikke genbruges.

Sikkerhed:
Se venligst etiket og sikkerhedsdatablad for oplysninger om sikkerhedsforhold, håndtering og transport af produktet.

 

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysninger før anvendelse.

Mere Information:

Datablad
Sikkerhedsblad
Arbejdspladsbrugsvejl.
Brugsvejledning